I. Prawo rodzinne
II. Prawo cywilne
III. Prawo karne
IV. Prawo pracy
V. Prawo gospodarcze 

 

Prawo rodzinne:
1. prowadzenie spraw:
- o rozwód bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy,
- o separację bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy
- o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
- o alimenty,
- o ustalenie sposobu kontaktowania się z małoletnim dzieckiem
- o ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz władzę rodzicielką
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
2. udzielanie porad prawnych
3. sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji

Do góry Prawo cywilne:
1. prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji
- o wypłatę odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych w mieniu i na osobie
- o wypłatę odszkodowań z tytułu błędów lekarskich
- z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub w mieniu
- o naruszenie dóbr osobistych
- związanych z zarządem i administrowaniem nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych
- w sprawach spadkowych w tym spraw o stwierdzenie praw do spadku i dział spadku
- o podział majątku wspólnego
- związanych ze sporami powstałymi na tle praw własności oraz posiadania
- o zapłatę, windykacja należności
2. udzielanie porad prawnych
3. sporządzanie pism procesowych, wniosków, pozwów w postępowaniu zwykłym, uproszczonym,nakazowym i upominawczym, sprzeciwów, zarzutów oraz apelacji

Do góry

 

Prawo karne:
1. obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego oraz udzielanie pomocy prawnej  po stronie pokrzywdzonego m.in. w sprawach:

- o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
- o przestępstwa przeciwko życiu, wolności i zdrowiu
- o przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
- o przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wymiarowi sprawiedliwości i dokumentom
- o wykroczenia
- o przestępstwa i wykroczenia karno – skarbowe

2. udzielanie porad prawnych
3. sporządzanie wniosków, zażaleń i apelacji

Do góry


Prawo pracy:
1. reprezentacja przed Sądem Pracy po stronie pracowników i pracodawców
2. porady prawne
3. sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń i apelacjiPrawo gospodarcze:
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych w ramach umów zlecenia
- obsługa prawna zarządców nieruchomościami oraz firm zarządzających i administrujących nieruchomościami
- windykacja należności
- prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej
- prowadzenie spraw na etapie postępowania egzekucyjnego
- udzielanie porad prawnych 
- sporządzanie pism procesowych, pozwów w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym i upominawczym, sprzeciwów, zarzutów oraz apelacji

Do góry